SPLOŠNI POGOJI SPLETNEGA PORTALA nasmejana.si, veljavni od 1.9. 2019

Pozor! Gre za nasmejano prihodnost vsakogar. Uporaba lahko povzroči cenejša zavarovanja in kreditne in lizing pogoje, cenejše in boljše računovodske ter davčne storitve, boljše ravnanje z denarjem ter donosnejše investicije. Uporabljajte po lastni presojiJ©.

KAZALO:

I.        OPREDELITEV in DEFINICIJE

II.        VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in UPORABA PRAVA

III.        PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

IV.        OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V.        VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

VI.        POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA

VII.        TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA

VIII.        STORITVE PORTALA

IX.        REGISTRACIJA PONUDNIKOV

X.        PLAČILO STORITEV IN NAROČNIŠKO RAZMERJE

XI.        GARANCIJA ZADOVOLJSTVA nasmejana.si

XII.        POSEBNI POGOJI OGLAŠEVANJA

XIII.        PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA PORTALA

XIV.        PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA PORTALA

XV.        PRITOŽBE, PRIJAVA IN OBRAVNAVA KRŠITEV

XVI.        REŠEVANJE SPOROV

 

I.             OPREDELITEV in DEFINICIJE

 

1.    Spletni portal nasmejana.si™ je posredniška platforma, namenjena oglaševanju in ponujanju zavarovalniških in ostalih storitev s področja financ ter povpraševanju po zavarovanjih in ostalih finančnih produktih ter storitvah (v nadaljevanju Finančni center nasmejana.si, kratko FC nasmejana.si). Spletni portal ne omogoča neposrednega sklepanja pogodb na daljavo med oglaševalci in zainteresiranimi ponudniki oz. povpraševalci po storitvah. Omogoča izključno objavo in pregledovanje ter posredovanje oglasov ali povpraševanj, ki jih ustvarijo ponudniki in povpraševalci, s ciljem omogočiti ponudnikom in povpraševalcem navezavo stika. Spletni portal razen navedenega omogoča komunikacijo med ponudniki in povpraševalci preko komunikacijske platforme. Pri usklajevanju ponudbe/povpraševanja nudijo pomoč koordinatorji FC nasmejana.si. Vse storitve so predmet v nadaljevanju navedenih pogojev.

 

2.    V teh splošnih pogojih uporabe spletnega portala imajo izrazi, navedeni v nadaljevanju, naslednji pomen:

splošni pogoji: so pričujoči splošni pogoji uporabe spletnega portala.
spletni portal: spletni portal nasmejana.si, dostopen preko spletne domene www.nasmejana.si. Pojem »spletni portal« zajema vse spletne oglase (strani) znotraj domene www.nasmejana.si.
upravljalec: upravljalec spletnega portala, nasmejana.si je Izobraževalni Center Ceres, d. o. o., Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana (kratko ICC, d.o.o.)
uporabnik: vsak obiskovalec spletnega portala.
komercialni oglas: oglas tretje osebe, v zvezi s storitvami ali blagom.

 

II.            VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in UPORABA PRAVA

 

1.    Ti splošni pogoji veljajo za vsak obisk in uporabo spletnega portala. Obisk in uporaba spletnega portala sta dovoljena samo pod pogojem, da se uporabnik s splošnimi pogoji strinja. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletnega portala ni dovoljena in ga mora uporabnik zapustiti. Vsaka uporaba spletnega portala je predmet v tistem trenutku veljavnih splošnih pogojev. Za seznanjenost z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji je odgovoren uporabnik. Z vsakokratnim vstopom na spletni portal uporabnik soglaša, da je seznanjen z aktualnimi splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema.

 

2.    Splošne pogoje izdaja upravljalec spletnega portala in se lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila spremenijo.

 

3.    Upravljalec portala je ustanovljen in posluje skladno s pravom Republike Slovenije. Spletni portal deluje po pravu Republike Slovenije.

 

III.          PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

 

1.    Vsebina spletnega portala nasmejana.si je v celoti last upravljalca ICC d.o. o., razen vsebine oglasov portala in vsebine komercialnih oglasov. Imetnik vseh upravičenj avtorske pravice na vsebinah, ki so v lasti upravljalca, je upravljalec in si jih ta v celoti pridržuje © ICC d. o. o. Upravljalec je prav tako imetnik oz. licencirani uporabnik vseh znamk, ki se pojavljajo na spletnem portalu, razen tistih, ki se pojavljajo v vsebini komercialnih oglasov. Uporaba informacij s spletnega portala, varovanih z omenjeno avtorsko pravico in pravicami industrijske lastnine, je dovoljena le za lastne potrebe in pod pogojem, da so te reproducirane vsebinsko dosledno in v enakem kontekstu ter da je naveden kot vir spletni portal nasmejana.si in kot imetnik avtorske pravice ICC d. o. o. Uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem portalu in v lasti upravljalca ter varovane z avtorsko pravico ali pravicami industrijske lastnine, v druge namene kot za lastne potrebe, je dovoljena samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljalca. Preoblikovanje informacij ali uporaba v drugem kontekstu je tudi v tem primeru dopustna samo v primeru, da je to izrecno navedeno in da so citirani deli jasno označeni.

 

2.  Če je na spletni portal nasmejana.si narejena povezava s tretjih strani, mora biti spletna stran spletnega portala edini element v oknu brskalnika – prikaz spletne strani portala znotraj okvira druge spletne strani je prepovedana. Upravljalec si pridržuje pravico, da takšno povezovanje s tretjih strani po lastni diskreciji prepove.

 

IV.          OMEJITEV ODGOVORNOSTI

 

1.    Upravljalec ne daje nobenega jamstva za vsebino, funkcionalnost in storitve, ki jih spletni portal ponuja. Informacije, objavljene na spletnem portalu, so informativne narave. Upravljalec portala si bo prizadeval zagotavljati točnost, popolnost in ažurnost informacij, objavljenih na spletnem portalu, vendar za to ne jamči. Za pravilnost ponudb jamčijo ponudniki registrirani na portalu, ki tudi imajo vsa zakonsko potrebna dovoljenja za opravljanje svojega dela. Koordinatorji FC nasmejana.si, ter naši najeti finančni strokovnjaki izvajajo dodatne nadzor nad ponudbami in ocenjujejo ponudnike.

 

2.    Uporabnik spletni portal uporablja na lastno odgovornost. Sam je dolžan zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do spletnega portala (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi itd.). Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Upravljalec zaščite v smislu rizikov iz tega odstavka ne zagotavlja, razen v obsegu, kot ga določajo ostala določila teh splošnih pogojev (npr. varstvo osebnih podatkov – poglavje V).

 

3.    Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino spletnega portala in/ali nabor storitev, ki jih spletni portal ponuja, kar vključuje spremembo funkcionalnosti strani in/ali uporabniške izkušnje.

 

4.    Kadar povezave na spletnem portalu vodijo do spletnih strani izven domene www.nasmejana.si, te strani niso pod nadzorom, upravljanjem ali v zvezi z upravljalcem spletnega portala in slednji nima nobenega vpliva na njihovo vsebino. Upravljalec zato ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov, posredovanih na te spletne strani.

 

5.    Upravljalec portala ni odgovoren za resnost ponudb iz oglasov ter kvaliteto ali druge vidike izvedbe storitev, ki so vsebina oglasov. Upravljalec vsebine oddanih oglasov ne preverja in ne prevzema odgovornosti, ki iz tega izhaja. Upravljalec spletnega portala zlasti v nobenem primeru ne odgovarja za kvaliteto opravljenih storitev s strani ponudnikov in spoštovanje danih jamstev in garancij.

 

6.    Oglas predstavlja ponudbo ali vabilo za stavljenje ponudb. Oglaševalec je na objavljene pogoje vezan. S sprejemom ponudbe nastane med njim in uporabnikom, ki je ponudbo sprejel, obligacijsko razmerje. Upravljalec portala v tem razmerju ni udeležen. Vse morebitne spore iz tako sklenjenega razmerja rešujeta oglaševalec in tisti, ki je ponudbo sprejel, izključno med sabo. Upravljalec v primeru takšnega spora ne nosi nobene odgovornosti.

 

7.    Upravljalec portala ne prevzema odgovornosti za ravnanja in vedenje uporabnikov spletnega portala nasproti drugim uporabnikom spletnega portala in tretjim osebam.

 

8.    Upravljalec portala ni odgovoren za vsebino komunikacije med uporabniki portala, ki poteka pri usklajevanju lahko tudi mimo koordinatorjev FC nasmejana (ali preko komunikacijske platforme v okviru portala, ki bo še omogočena), saj ne more neposredno vplivati na njeno vsebino.

 

9.    Upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega portala ali informacij oz. vsebin, ki so na njem objavljene. Izključitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi uporabniku lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij ali netočnosti, nepopolnosti ali neresničnosti informacij, ki jih vsebujejo objavljeni oglasi. Prav tako upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti zaradi sprememb v obsegu objavljenih vsebin ali ponujenih storitev (člen IV.3.), vključujoč nemožnost uporabe predhodno dostopnih vsebin, storitev ali funkcij. Izključitev odgovornosti velja tudi za primer, da storitve, ki jih spletni portal ponuja, ne delujejo, kot je opisano, ali delujejo z omejitvami, v primeru nemožnosti uporabe spletnega portala ali njegove nedostopnosti ne glede na razlog.

 

10. Upravljalec odgovarja uporabniku izključno v mejah, ki jih določajo ti splošni pogoji. Kakršnakoli večja odgovornost ali odgovornost na drugem temelju, kot je določena v teh splošnih pogojih, je izključena, razen, če ne izhaja drugače iz prisilnih predpisov. Uporabnik nima pravice do povrnitve škode, ki jo utrpi zaradi uveljavljanja zahtevkov nasproti upravljalcu. Omejitve odgovornosti iz tega poglavja ne veljajo v primeru hude malomarnosti ali naklepa upravljalca.

 

V.           VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

1.    Upravljalec je zavezan k varovanju zasebnosti posameznikov – uporabnikov spletnega portala skladno z zakonodajo Republike Slovenije, ki ureja varstvo osebnih podatkov (zlasti Zakon o varstvu osebnih podatkov).

 

2.  Upravljalec osebnih podatkov v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov je upravljalec spletnega portala, kot je opredeljen v členu I.2. Upravljalec ne zbira nobenih osebnih podatkov uporabnikov – posameznikov (npr. imena, priimka, naslova, telefonske številke, elektronskega naslova itd.) razen tistih, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno.

 

3.    Upravljalec o obiskovalcih spletnega portala ne zbira nobenih osebnih podatkov.

 

4.    Upravljalec se zaveže zbrane osebne podatke o registriranih ponudnikih, varovati kot tajne in si prizadevati za njihovo zaščito pred dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Zbrane osebne podatke bo upravljalec zbiral, obdeloval in uporabljal samo za namene, za katere so mu bili posredovani, in v obsegu, potrebnem za delovanje spletnega portala in izvajanje storitev, ki jih spletni portal omogoča.

 

5.    Upravljalec zbranih osebnih podatkov ni upravičen posredovati, prodati ali drugače razkriti tretjim osebam. V primeru, da bi bil dostop do podatkov tretjim osebam nujen zaradi pogodbenega sodelovanja s takšnimi tretjimi osebami v zvezi z delovanjem spletnega portala (npr. storitve programiranja, vzdrževanja baz, gostovanja spletnih strani itd.), bo upravljalec dostop tem tretjim osebam omogočil samo pod pogojem, da se bodo zavezale k takšni ravni zaščite osebnih podatkov, kot so opredeljene v členih tega poglavja.

 

6.  Določila predhodnega člena (V.5) se ne uporabljajo za primer prodaje spletnega portala. V tem primeru bo upravljalec dostop novemu upravljalcu omogočil pod pogojem, da se bo zavezal k takšni ravni zaščite osebnih podatkov, kot so opredeljene v predhodnem členu.

 

7.    Upravljalec si pridržuje do razkritja osebnih podatkov državnim organom, organom lokalnih samoupravnih skupnosti ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov. V primeru, da upravljalec ugotovi, da iz objave ali oglasa samega izhaja sum kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb, bo upravljalec takšen sum naznanil pristojnim organom.

 

VI.          POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA

 

1.         Spletni portal in storitve, ki jih ponuja, so namenjeni izključno pravnim osebam ter fizičnim osebam, starejšim od 15 let. Fizičnim osebam, mlajšim od 15 let, uporaba portala ni dovoljena. Pogoji za uporabo posameznih storitev spletnega portala so navedeni v poglavju VIII (storitve portala).

 

2.         Uporabnik se zaveže storitve spletnega portala uporabljati na takšen način, da pri tem ne krši prisilnih predpisov Republike Slovenije, teh splošnih pogojev ali drugih morebitnih posebnih pogojev. Zlasti ne sme objavljati, pošiljati, posredovati, nalagati ali posredno omogočati dostopa do vsebin, povezav na vsebine ali podatkov, na podlagi katerih je mogoč dostop do vsebin, ki kršijo prisilne predpise. To še posebej velja za vsebine, katerih hramba, posedovanje ali posredovanje predstavlja kaznivo dejanje (npr. otroška pornografija, kršitve človekovih pravic itd.), katere kršijo osebnostne pravice tretjih, vključno z varstvom osebnih podatkov, pravice intelektualne lastnine, spodbujajo k narodnostni, rasni, spolni, jezikovni, verski, politični, izobrazbeni ali drugi diskriminaciji, vključno z diskriminacijo na podlagi gmotnega stanja, rojstva, družbenega položaja, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin.

 

3.         Prepovedana je uporaba spletnega portala ali podatkov, ki jih vsebuje, za pošiljanje verižnih pisem, vsiljene pošte (t. i. »spam« pošte) ali izvajanje drugih zlonamernih dejavnosti (npr. t. i. »phishing«).

 

4.         Uporabnik portala je dolžan s skrbnostjo dobrega gospodarja storiti vse, da prepreči širjenje oz. distribucijo računalniških virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive oz. neželene programske kode s pomočjo spletnega portala k drugim uporabnikom portala.

 

5.         Uporabnik je za uporabo uporabniškega računa in storitev spletnega portala, kot tudi za ustrezno varovanje podatkov, s katerimi do uporabniškega računa dostopa, pred zlorabami, prevzema uporabnik vso odgovornost, vključno z odškodninsko odgovornostjo.

 

6.         Spletni portal uporablja tehnologijo spletnih signalov, znano tudi pod imenom tehnologija prozornih gifov ali tehnologija oznak ukrepanja. Upravljalec tehnologije ne uporablja za dostop do podatkov, ki bi omogočali osebno prepoznavo uporabnika na spletnem portalu. Namen uporabe je zbiranje statističnih podatkov o uporabi spletnega portala, predvsem števila klikov na določene povezave. S pomočjo te tehnologije upravljalec izboljšuje storitve in funkcionalnost spletnega portala.

 

7.         Uporabnik soglaša, da sme upravljalec portala ob oddaji povpraševanja oz. ponudbe zabeležiti in shraniti IP številko elektronske naprave, s katere je bilo povpraševanje oz. ponudba oddana ter da sme v primeru kršitve predpisov, pravic tretjih ali teh splošnih pogojev ta podatek uporabiti v dokazne namene oz. ga posredovati pristojnim državnim organom.

 

VII.        STORITVE PORTALA

 

1.    Spletni portal omogoča naslednje glavne storitve:

pregledovanje in urejanje poslanih vabil k stavljenju ponudb (povpraševanj) oz. ponudb,
pregledovanje prejetih vabil k stavljenju ponudb (povpraševanj) oz. ponudb,
pisno komunikacijo med povpraševalcem in ponudniki, ki so vabilo k stavljenju ponudb (povpraševanje) prejeli, in sicer v okviru komunikacijske platforme,
objavo komercialnih oglasov,
tehnično in vsebinsko pomoč preko spletnega portala, elektronske pošte oz. telefona.
Omejitve pri uporabi storitev portala

 

2.    Zaradi omejitev; »Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno«, je posredovanje ponudb dovoljeno samo pravnim osebam, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost (npr. za zavarovanja K66.220 dejavnost zavarovalniških agentov) skladno s predpisi ter ostalim ponudnikov finančnih storitev ali produktov. Ponudniki se registrirajo skladno z točko IX. teh pogojev.

 

3.    Sistem posredovanja povpraševanj in ponudb je načrtovan tako, da so ponudniki izenačeni v smislu možnosti izbire. Povpraševalci definirajo npr. pod možnost A.) tri (3) želene zavarovalnice za posamezno obliko zavarovanja, četrta (4 zavarovalnica) je ponujena s strani FC nasmejana.si, kot alternativa (ki jo predlaga sistem nasmejana.si, na podlagi kriterijev povpraševanja, kvalitete in cene). B.) Povpraševalec lahko prepusti izbiro alternativnih ponujenih npr. zavarovalnic sistemu nasmejana.si in le definira pogoje za izdelavo ponudbe. Ponudniki sistema nasmejana.si v tem B.) primeru  izdelajo tri alternativne ponudbe.

 

4.    Onemogočena je prednost (favoriziranje) posameznim ponudnikov (s strani FC nasmejana.si), saj v zaključku izbira povpraševalec med tremi ali maksimalno štirimi ponudbami, ki pa so po kvaliteti maksimalno izenačene. V kolikor se pojavi večje odstopanje, (npr. asistence pri zavarovanju vozil se vedno nekoliko razlikujejo, kljub temu, da so svetovalci izbrali npr. maksimalno pri posamezni zavarovalnici), koordinator FC nasmejana.si povpraševalca na to posebej opozori. Ponudbe pripravijo različni ponudniki (pri zavarovanjih; zavarovalni agentje svetovalci ali zavarovalni posredniki), v FC nasmejana.si, pa preverimo pravilnost ponudbe, glede na zahtevne parametre podane s strani povpraševalca. Tiste ponudnike, ki zaradi površnost ali preračunljivosti pripravijo nepopolno ponudbo, ocenimo slabo in jih na podlagi takšnih slabih ocene tudi izločimo. Ocenjevanje je opredeljeno s posebnim pravilnikom, aneksom št. 1 k pogodbi o sodelovanju med ponudniki in ICC d.o.o. kot lastnikom portala nasmejana.si.

 

5.    Povpraševalci lahko računajo na vsaj tri (3) ponudbe, v kolikor je to možno (npr. zavarovanje pravne zaščite v Sloveniji izvaja le Arag zavarovalnica, zato je  za to zavarovalno vrsto možna le ena ponudba pri istih kriterijih), med katerimi opravi svojo izbiro. Povpraševalec in ponudniki so o oddaji povpraševanja, ponudbe in sporočilih, obveščeni po elektronski pošti.

Preverjanje povpraševanj in ponudb

6.    Zaradi zagotavljanja kvalitete in popolnosti informacij si upravljalec pridržuje pravico do preverjanja povpraševanj in ponudb. Upravljalec sme vstopiti v stik z uporabnikom preko elektronske pošte ali sporočene telefonske številke z namenom preverjanja ter po potrebi dopolnitve vsebine povpraševanja oz. ponudbe.

 

7.    Upravljalec ima pravico do zavrnitve, izbrisa ali blokade objave celotne vsebine ali dela povpraševanja oz. ponudbe brez vnaprejšnjega obvestila v primeru, da povpraševanje oz. ponudba kršita ali bi s posredovanjem kršila predpise ali te splošne pogoje, vsebujeta nedovoljeno ali neprimerno vsebino.

 

To zlasti velja v primerih:

·         nepravilne objave kontaktnih podatkov,

·         neresničnega objavljanja kontaktnih podatkov,

·         oglaševanja posredniških storitev,

·         oglaševanja zavajajoče cene (objava maloprodajne cene brez vključenega DDV ali cene brez DZP),

·         povpraševanj oz. ponudb z neprimerno vsebino,

·         vsebinsko neprimernih povpraševanj oz. ponudb,

·         povpraševanj oz. ponudb, ki niso sestavljeni v slovenskem jeziku,

·         povpraševanj oz. ponudb, ki se v objavi sklicujejo na druge oglase ali oglase v drugih medijih.

 

8.    V primeru kršitev iz člena XII.8. si upravljalec pridržuje pravico do spremembe ali prireditve povpraševanja oz. ponudbe tako, da sta skladna s temi splošnimi pogoji. V zvezi s postopki po tem členu veljajo določila člena XIV.3.

9.    Upravljalec si pridržuje pravico izločiti neresna in pomanjkljiva povpraševanja.

 

Povpraševanje

10. Povpraševalec lahko svoje povpraševanje ob vsakem času spremeni ali umakne. Prejete ponudbe lahko sprejme, zavrne, ali pa stopi s ponudnikom v stik preko komunikacijske platforme spletnega portala.

 

11. Povpraševalec lahko pokliče v naš FC nasmejana.si in zahteva ;

A.) določenega svetovalca, ki ga je spoznal v preteklosti ali pa ga pozna že sicer.

B.) Lahko prosi za priporočilo FC nasmejana.si, kateri svetovalec naj si ogleda pri (npr. pripravi ponudb za zavarovanja);

·         ogled lokacije (hiše/stanovanja), vozila, podjetja ali pa

·         svetuje pri zavarovanju invalidnosti, bolezni oz. zdravstvenih produktih, zaščiti družine, zdravstvenega zavarovanja (tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje), zavarovanju domačih živali,

·         bančnih zahtevah po zavarovanjih ter

·         pri zahtevah po varčevanju in investiranju.

 

V kolikor želi zavarovati rizike splošne ter poklicne odgovornosti ali druge posebne rizike;

·         zavarovanje v javnem prometu, prevozniška odgovornost,

·         kolektivna nezgodna zavarovanja in zavarovanje delodajalčeve odgovornosti,

·         kolektivna zdravstvena (dopolnilna in dodatna) ter zavarovanja smrti,

·         zavarovanje odgovornosti članov nadzornih svetov in uprav,

·         obratovalni zastoj, zavarovanje zalog, orodja, razbitja (npr. el. opreme),

·         zavarovanje strojeloma, zavarovanje elektornike,

·         gradbeno montažna zavarovanja,

·         lekaže, uničenje pridelkov, zavarovanje živali,

·         tontnine in zavarovanje finančne izgube,

·         kreditna zavarovanja,

·         zavarovanje posledic kibernetskega vdora ter

·         pravno zaščito, itn.

 

V teh primerih pošljemo iz FC nasmejana.si specializirane svetovalce, zavarovalne zastopnike – svetovalce za te zavarovalne vrste. Po potrebi, v kolikor gre za večja podjetja ali javne zavode tudi zavarovalne posrednike z zavarovano poklicno odgovornostjo (naš FC nasmejana, zahteva od ponudnikov polico zavarovanj v višini min. 2 mio evrov).

 

Prav tako velja v primeru povpraševanj po drugih finančnih produktih.

 

Od zavarovalnih zastopnikov svetovalcev zahtevamo dolgoročno skrbništvo za sklenjene produkte do povpraševalcev (strank), kar je opredeljeno v pogodbi med ponudniki in ICCd.o.o. kot upravljalcem portala nasmejana.si. Stranke (povpraševalci) na nasmejana.si lahko sporočijo pozitivne in negativne izkušnje, v Elektronsko knjiga pritožb ali pohval, in sicer z ocenitvijo ponudnika, tako da jih pošljejo, na e-mail: ocena@neasmejana.si. Oceno bi želeli tako opisno, kot z uporabo lestvice za podajo ocene, in sicer od –5 (negativno, odklonilno mnenje) do +5 (pozitivno, odlično mnenje). Ocene imajo vpliv na kvartalno oceno ponudnika in njegov status v FC nasmejana.si, ki jo podajo naši neodvisni pogodbeni strokovnjaki, ki so najeti posebej za ocenjevanje ponudnikov.

 

12. Izbiro ponudnika – svetovalca opravi koordinator v FC nasmejana.si na podlagi različnih kriterijev, in sicer:

·         strokovne usposobljenosti za posamezno zavarovalno vrsto, oz. finančni produkt,

·         usposobljenosti za ponudbo posamezne (zahtevano) zavarovalnico,

·         ocen iz preteklosti glede korektnosti ponudb (interno so določene in opredeljene s pogodbo med ponudniki in FC nasmejana.si),

·         lokacije povpraševalca, itd

·         oz. kombinacije le teh zgoraj navedenih, po naprej opredeljenih pravilih.

 

Ponudba

 

13.  Ponudnik lahko na podlagi obvestila o povpraševanju, poslanega na njegov e-mail ime/ponudnika@nasmejana.si oz. po odobritvi koordinatorja FC nasmejana.si s povpraševalcem vzpostavi kontakt. O podrobnostih posameznega posla se ponudnik in povpraševalec lahko pogovarita preko e-mailov, telefonsko ali osebno (kasneje pa preko komunikacijske platforme, ki jo ponudi spletni portal).

 

14. Oglaševanje, posredovanje ponudb povpraševalcu oz. o možnost stika s povpraševalcem so storitve opredeljene v pogodbi med ponudnikom in upravljalcem portala so plačiljive. Ponudniki lahko preko spletnega portala oddajo poljubno število ponudb brezplačno, plačajo pa letni pavšal in procent pridobljenega posla. Tudi usklajevanje (telefonsko, po e-mailu ali kako drugače) s pomočjo FC nasmejana.si je brezplačno. Povpraševalci iščejo in sklenejo posle brezplačno, plačajo le končne storitve, npr. zavarovanje, ali pa računovodske storitve.

 

VIII.       TEHNIČNE ZAHTEVE PORTALA

 

1.    Uporaba spletnega portala je mogoča samo pod pogojem, da se uporabnik strinja z uporabo v tem členu naštetih tehnologij in orodij oz. postopkov.

 

2.    Ob prvem obisku spletnega portala bo na računalnik oz. drugo elektronsko napravo, s katere uporabnik dostopa do spletnega portala, pod pogojem, da nastavitve spletnega brskalnika to omogočajo, nameščen piškotek (t. i. cookie). Piškotek je tekstovna datoteka, shranjena na elektronski napravi uporabnika, do katere dostopa ob ponovnem obisku spletnega portala spletni strežnik spletnega portala samodejno. Piškotki ne omogočajo zbiranja osebnih podatkov o uporabniku elektronske naprave, na kateri so shranjeni, prav tako pa ne morejo biti uporabljeni za zagon programov in drugih zagonskih datotek ali prenos virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive ali neželene programske kode v elektronsko napravo uporabnika.

 

IX.          REGISTRACIJA

 

1.    Registracija ponudnikov je možna na zahtevo preko e-maila:  registracija@nasmejana.si, z registracijskim obrazcem (priponka na dnu teh pogojev). V kolikor ponudnik izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje (npr. pri zavarovanjih dovoljenje podjetja ter licenca svetovalca, ki jo preverimo v registru Agencije za zavarovalni nadzor). Sledi sklenitev pogodbenega razmerja z ICC d.o.o. Ponudniki pridobijo z registracijo svoj uporabniški e-mail in postanejo ponudniki na portalu. Lahko se tudi oglašujejo po cenah iz cenika ICC d.o.o. nasmejana.si, ki je opredeljeno v aneks št. 2 k pogodbi. Z aneksom št. 1, je opredeljeno ocenjevanje in izločitev v primeru priprave premalo kvalitetnih ponudb (neupoštevanje parametrov za izdelavo, ki jih je postavil povpraševalec) ali kršenje uzanc stroke npr. Zavarovalniškega kodeksa.

 

2.    Ponudnik je dolžan ob registraciji v registracijskem obrazcu sporočiti naslednje podatke iz člena V.5.:

·         Fizične osebe (samo izjemoma), ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, poštno številko, pošto, elektronski naslov.

§  Osebe, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, so dolžni sporočiti tudi identifikacijsko številko vpisa v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno, pri pristojni upravni enoti, in datum vpisa v evidenco.

·         Fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost (t. i. samostojni podjetniki posamezniki): firmo, poslovni naslov, poštno številko, pošto, matično številko, ime in priimek odgovorne osebe, elektronski naslov.

·         Pravne osebe: firmo, naziv oz. ime, sedež oz. naslov, poštno številko, pošto, matično številko, ime in priimek odgovorne osebe, elektronski naslov.

 

V primeru spremembe zgornjih podatkov jih je dolžan uporabnik upravljalcu portala nasmejana.si sporočiti v treh delovnih dneh po elektronski pošti na naslov registracija@nasmejana.si

 

3.    Registriranemu ponudniku pripade elektronski naslov (predlagano ime s strani ponudnika) s končnico @nasmejana.si. Na ta naslov dobivajo povpraševanja s strani FC nasmejan.si, prav tako pa kontakten podatke povpraševalca (potencialne stranke). Narejene ponudbe oddajajo na ponudbe@nasmejana.si. Komunikacija s povpraševalci je preko maila omogočena na način, da se vzporedno kot povpraševalcu (v KP) pošilja e-maile v vednost koordinatorjem FC nasmejana.si, in sicer na e-mail: info@nasmejana.si zaradi zagotavljanja transparentnosti in kontrole. Kadar koordinator dovoli po predhodnem soglasju povpraševalca tudi stik preko telefona ali osebno (lahko je potreben ogled, zaradi zahtev zavarovalnic), pa povpraševalec javi rezultat pisno na mail info@nasmejana.si.

 

4.    Registrirani uporabniki – ponudniki lahko izberejo za oglas posameznega blaga ali storitve, ki jo ponujajo, izbrano/dodeljeni e-mail: npr. zaVar@nasmejana.si. Izbrano e-mail ne sme imeti naslednjih sestavin:

kontaktnih podatkov v smislu člena XII.8.,
celotnega osebnega imena (t. j. imena in priimka),
osebnega imena druge osebe,
takšnih, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja ali da bi utegnilo priti do zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja druge osebe ali bi kršile pravice drugih oseb,
besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali,
besed ali znakov, ki vsebujejo znane blagovne in storitvene znake drugega upravičenca,
besed ali znakov, ki vsebujejo ali posnemajo uradne znake,
imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij,
besede »Slovenija« ali njenih izpeljank in kratic,
besed »država« ali samoupravnih lokalnih skupnosti (npr. državni, republiški, občinski).
5.    Ime in priimek oziroma psevdonim zgodovinske ali druge znamenite osebe je dovoljeno vnesti v prikazno/kontaktni e-mail ime le z njenim dovoljenjem; če je že umrla, pa z dovoljenjem njenega zakonca in sorodnikov do tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi.

 

6.    Z oddajo registracijskega obrazca uporabnik soglaša, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema in se jih zaveže spoštovati. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletnega portala ni dovoljena in ga mora uporabnik zapustiti.

 

7.    Uporabnik z oddajo registracijskega obrazca jamči, da so sporočeni podatki točni in pravilni.

 

8.    Po oddaji registracijskega obrazca upravljalec portala prijavo preveri (po javnih bazah podatkov o podjetjih, sicer pa za fizične ponudnike lahko zahteva potrdila) in pošlje uporabniku povratno pogodbo v podpis ter potrdi izbrano/dodeljeni e-mail. Pogodbo ponudnik, pošlje v elektronski obliki (z zamikom s priporočeno pošto, pa še v fizični obliki) in ko jo upravljalec prejme na e-mail: registracija@nasmejana.si aktivira registriranega ponudnika/uporabnika. Registrirani uporabnik pridobi možnost uporabe storitev portala, opredeljenih v poglavju VIII.

 

11. Upravljalec portala sme izbiro imena e-maila, po lastni presoji zavrniti ali zahtevati dodatna dokazila, če uporabniško ime ne izpolnjuje pogojev iz členov 4. in 6. tega poglavja.

 

12. Z registracijo na portalu se uporabnik strinja, da lahko upravljalec spletnega portala njegove osebne podatke, uporablja za potrebe komuniciranja, informiranja o blagovnih znamkah spletnega portala, obveščanja uporabnika o delovanju spletnega portala, njegovih storitvah in funkcionalnostih ter pošiljanje informativnih ali reklamnih sporočil (člen V.7.).

 

12. V primeru, da upravljalec portala ugotovi, da je uporabnik pri registraciji sporočil netočne ali nepravilne podatke ali ni v roku iz člena 2. tega poglavja ni sporočil njihove spremembe, kakor tudi v primeru kršitev drugih določil teh splošnih pogojev, je upravičen ukrepati na način, določen v členu XV.3.

 

13. Registriran uporabnik lahko pogodbeno sodelovanje na spletnem portalu kadarkoli prekine brez navajanja razloga, dolžan pa je skrbeti za posredovane ponudbe/pogodbe, ki jih je sklenil s povpraševalcem/stranko. Zahtevo za izbris iz članstva je potrebno poslati elektronskega naslova njegovoime@nasmejana.si na elektronski naslov registracija@nasmejana.si. Upravljalec portala se zaveže, da bo registriranega člana zbrisal iz članstva ter iz baze izbrisal vse njegove oglase v roku desetih delovnih dni, pred tem pa je uporabnik dolžan poravnati vse morebitne odprte račune do ICC d.o.o.

 

14. V utemeljenih primerih je mogoča sprememba tipa uporabnika (npr. fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik začne dejavnost opravljati v okviru družbe z omejeno odgovornostjo). Registrirani uporabnik – ponudnik lahko zaprosi za spremembo tipa uporabnika na elektronski naslov registracija@nasmejana.si.

 

15. Sprememba uporabniškega imena je mogoča na podlagi utemeljene zahteve upravitelju portala. Zahtevo je potrebno poslati z njegovoime@nasmejana.si na elektronski naslov registracija@nasmejana.si.

 

X.           PLAČILO STORITEV IN NAROČNIŠKO RAZMERJE

 

1.    Uporaba oglaševanja na spletnem portalu je mogoča izključno registriranim uporabnikom s sklenitvijo aneksa št. 3 po cenah oglaševanja navedenih v ceniku št. Zahtevo pošljejo na obrazcu oglaševanje, na e-mail: oglaševanje@nasmejana.si.

 

2.    Plačilo pavšala ali oglaševanja je možno le na podlagi predračuna, ki ga upravljalec izstavi registriranemu uporabniku takoj po nepreklicni oddaji naročila za oglaševanje, prav tako pa tudi po podpisu pogodbe za pavšal. Plačilo provizije za posredovanje, pa se nakaže ko upravljalec izda račun ponudniku. Ponudniki morajo na zahtevo občasno (kadar jim le ta pošlje obrazec) upravljalca poročati o višini letne premije, ki jo je izvedel za določeno stranko. Obrazec se imenuje Zahteva za provizijo in je posredovana s naslova obracun@nasmejana.si. Registriran uporabnik ima po prejetju predračuna na voljo 3 dni časa za plačilo. V kolikor upravljalec plačila naročnine oz. obroka naročnine ne prejme v tem roku, je upravitelj upravičen registriranemu uporabniku uporabo naročenih ali drugih storitev spletnega portala onemogočiti. Upravitelj registriranemu uporabniku račun za plačano naročnino izstavi po plačilu predračuna. Računi za provizijo se izstavljajo s strani upravljalca 18. v mesecu, plačilo storitev upravljalca mora biti izvršeno v roku 8 dni.

 

3.    Registrirani uporabnik se s sprejemom teh splošnih pogojev strinja s tem, da upravljalec predračune in račune izstavlja v elektronski obliki kot Portable Document Format (PDF), ter jih dostavlja po elektronski pošti na ob registraciji sporočen elektronski naslov, pri čemer se upoštevajo definicija in pogoji za izdajo elektronskih računov iz veljavne zakonodaje, zlasti s področja davka na dodano vrednost. Računi v elektronski obliki bodo izdelani strojno v informacijskem sistemu in ni potrebno, da so podpisani s strani upravitelja spletnega portala.

 

4.    Prekinitev naročniškega razmerja pred njegovim potekom je mogoča samo na podlagi sporazuma med upravljalcem in registriranim uporabnikom. O vračilu plačane naročnine v tem primeru odloča upravljalec po lastni diskreciji. Če registriran uporabnik ob zahtevku za prekinitev naročniškega razmerja še ni v celoti plačal naročnine, mu upravljalec lahko odpiše sorazmerni delež dolga, kjer se kot osnova upoštevajo redne cene objavljene na https://nasmejana.si/cenik/, oz. v izhodišču z aneksom št. 2 (cenik na internetu), zvišan za fiksen strošek predčasne prekinitve sodelovanja, to je 25 €.

 

9.    Upravljalec spletnega portala si pridržuje uporabo posameznih ali vseh storitev iz naročenega naročniškega paketa začasno onemogočiti v primeru neporavnanih zapadlih obveznosti ali drugih kršitev teh splošnih pogojev.

Plačilo provizija za posredovanje

10. Registrirani uporabnik je dolžan upravljalcu spletnega portala za vsak posel, sklenjen s posredovanjem spletnega portala nasmejana.si, plačati dogovorjeno provizijo. Višina provizije za zavarovalne posle je 2% od letne premije, v kolikor gre pa za dolgoročna zavarovanja oz. permanentne police pa obročno, vsako leto ob obletnici sklenitve, isti procent (2%). Ostale provizije so določene v ceniku, ki je kot aneks št. 3, k pogodbi o sodelovanju med ponudnikom in upravljalcem glede na specifiko področja ponudnika.

 

11. Posel se šteje za sklenjen, ko stranka potrdi ponudbo FC nasmejana.si ali ponudniku (hkrati je dolžnost povpraševalca/stranke dati v KP ponudnika oz. koordinatorja FC nasmejana, in sicer na e-mail: info@nasmejan.si) , ta pa naprej pogodbenemu ponudniku. Upravljalec dejansko sklenitev posla in višino dogovorjene letne premije in dolžino trajanja police/pogodbe preveri pri povpraševalcih in ponudnikih preko elektronske pošte, telefonsko ali osebno na terenu. Občasno pošlje obrazec Zahteva za provizijo, ki ga je dolžan ponudnik izpolniti na zahtevo pri naključno izbranih strankah. Upravnik kontrolira ponudnike, tudi z naključnimi preverjanji pri tesnih strankah, ki jih izbere in ustrezno nagradi za izvajanje kontrole nad kvaliteto in korektnostjo ponudnikov.

 

12. Upravljalec bo registriranemu uporabniku po zaključku preverbe o sklenitvi posla in višini dogovorjenega plačila izstavil račun za provizijo skladno z določili medsebojne pogodbe. V primeru storitev, za katere je med ponudnikom in povpraševalcem dogovorjeno enkratno plačilo (ne glede na morebitni dogovor o obročnem plačilu zavarovalnici), bo provizija obračunana v odstotku od letne premije. Med posle z dogovorjenim enkratnim plačilom se štejejo med drugim posredniški posli (npr. tudi zavarovalni posli), pri katerih osnovo za obračun provizije predstavlja višina posredniške provizije. V primeru storitev, za katere je med ponudnikom in povpraševalcem dogovorjeno večletna pogodba in/ ali periodično (npr. mesečno) plačilo (npr. storitev računovodskih servisov, 10 letna polica za zavarovanje hiše, ipd), bo provizija obračunana v odstotku od povprečne višine dogovorjenega mesečnega plačila za storitev v obdobju enega leta, vsak mesec ali leto posebej.

GARANCIJA ZADOVOLJSTVA  ICC d.o.o. nasmejana.si
Obstajata dve vrsti garancij, za povpraševalce oziroma stranke portala, ter ponudnike na portalu, in sicer;

 

1.    Garancija zadovoljstva za povpraševalce (stranke) portala. ICC d.o.o. kot upravljalec portala nasmejana.si, izvaja Nasmejano garancijo zadovoljstva. V kolikor naša stranka dobi popolnoma enako ponudbo po nižji ceni in nam to sporoči ter sklene ponudbo/polico nato preko nas, se zavezujemo poiskati isto ceno (ali pa nadomestiti razliko), pri tem pa takšnega povpraševalca tudi nagradimo z izdelki nasmejana.si  (majice, naročnina na revijo Življenje nasmehov, posebna trajna torba za trgovino, ipd, po izbiri stranke).

2.    Storitev garancija zadovoljstva nasmejana.si za ponudnike je vključena avtomatsko ob sklenitvi pogodbe in po plačilu letnega pavšala. Upravljalec spletnega portala registriranemu uporabniku – ponudniku v primeru, da v času trajanja letnega obdobja, v katerega je vključena storitev, ne sklene nobenega posla, brezplačno podaljšuje letni paket, vse dokler uporabnik ne sklene prvega posla v letu. Garancija se reaktivira vsako leto.

 

 XII.        POSEBNI POGOJI OGLAŠEVANJA

 

1.    Objava ponudb ali povpraševanj za druge osebe ali v imenu drugih oseb je prepovedana. Prav tako objava lažnih povpraševanj. Takšne povpraševalce sankcioniramo.

 

2.    Vsak povpraševalec jamči, da so kontaktni podatki in vsebina vsakega posameznega povpraševanja resnični, pravilni in popolni ter skladni s predpisi.

 

3.    Ponudbe ponudnikov ne smejo vključevati vsebin, ali podatkov, na podlagi katerih je mogoč dostop do vsebin, ki kršijo prisilne predpise, zlasti vsebin, katerih hramba, posedovanje ali posredovanje predstavlja kaznivo dejanje (npr. otroška pornografija, kršitve človekovih pravic itd.), katere kršijo osebnostne pravice tretjih, vključno z varstvom osebnih podatkov, pravice intelektualne lastnine, spodbujajo k narodnostni, rasni, spolni, jezikovni, verski, politični, izobrazbeni ali drugi diskriminaciji, vključno z diskriminacijo na podlagi gmotnega stanja, rojstva, družbenega položaja, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin.

 

4.    Ponujanje blaga oz. storitev pod posebnimi pogoji, kot npr. s popusti, darili, dodatnimi ugodnostmi ali podobnimi vsebinami, mora biti transparentno z jasno navedbo, pod kakšnimi pogoji je mogoče dodatne ugodnosti pridobiti.

 

5.    V besedilo povpraševanja je, razen v za to predvidenih poljih oz. mestih, prepovedano na kakršenkoli način (v besedilu, grafičnem elementu, sliki itd.) vključevati kontaktne podatke ali podatke, na podlagi katerih je mogoče do teh podatkov priti. Navedeno velja zlasti, če takšno navajanje podatkov omogoča drugim uporabnikom vzpostavitev stika z registriranim uporabnikom – oglaševalcem, neposredno ali posredno pridobivanje podatkov o uporabniku ali informacij, ki so sicer plačljive upravniku portala nasmejana.si. Kontaktni podatki ali podatki, na podlagi katerih je do teh podatkov mogoče priti, so npr. telefonske številke, identifikacijska oz. uporabniška imena socialnih omrežij ali elektronskih komunikacijskih orodij (npr. Facebook, Skype itd.), elektronski naslovi, fizični naslovi in podobno.

 

6.    Povpraševanje mora biti zapisana v slovenskem jeziku, jasno in natančno. Npr. pri povpraševanju za zavarovanje stavbe; mere in kvadrature objektov, letnica gradnje objekta oz. prenove, točna lokacija, itd (vse je razvidno na portalu). Npr. pri povpraševanju za vozilo (kopija/sken stare police) oz. pri novem zavarovanju vozila, homologacija vozila ter bonusni razred, starost lastnika ipd.

 

7.    Za vsebine, objavljene v povpraševanju oz. ponudbi, je odgovoren izključno uporabnik, ki je povpraševanje oz. ponudbo posredoval.

 

8.    Povpraševalec se z oddajo povpraševanja strinja, da bo posredovano posameznim ponudnikom, ki imajo možnost stopiti z njim v stik oz. biti o objavljenem oglasu samodejno obveščeni. Prav tako se strinja, da v primeru nejasnih podatkov stopi v stik z njim koordinator FC nasmejana.si, v kolikor že poprej dovoli in ponudniku to izrecno odobri koordinator, pa direktno ponudnik.

 

XIII.        PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA PORTALA

 

1.    Upravljalec portala poleg pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih zagotavlja:

·         da bo storitve in funkcionalnost portala zagotavljal na najvišji možni ravni,

·         da si bo prizadeval odpravljati napake v delovanju spletnega portala ali storitev, ki jih spletni portal ponuja, v najkrajšem možnem času.

 

XIV.        PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA PORTALA

 

Uporabnik portala je poleg drugih pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih dolžan:
·         uporabljati spletni portal ter storitve, ki jih omogoča, v skladu z njihovim namenom, predpisi, temi splošnimi pogoji ter navodili upravljalca.

·         uporabljati spletni portal in storitve, ki jih omogoča, izključno na takšen način, da s tem upravljalcu, drugim uporabnikom ali tretjim osebam ne povzroča škode.

·         vzdržati se vseh ravnanj (aktivnih, opustitvenih ali dopustitvenih), ki bi lahko imele za posledico nedelovanje, nepravilno ali omejeno delovanje spletnega portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, ki jih omogoča, ali okrnitev podatkovne integritete spletnega portala.

·         upravljalca portala obvestiti o izpadu v delovanju portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, po elektronski pošti na naslov info@nasmejana.si.

·         vstopiti v morebitem pravdnem postopku proti upravljalcu, zaradi kršitev predpisov ali pravic tretjih oseb, v pravdni postopek kot intervient na strani upravljalca ali vstopiti v pravdo na strani tožene stranke, če so zato izpolnjeni pogoji in če je podlaga za zahtevek uporabnikovo ravnanje (aktivno, dopustitev sli opustitev), ki je bilo v nasprotju s predpisi ali temi splošnimi pogoji ali je slednji z njim kršil pravice tretjih oseb.

·         upravljalcu povrniti vso škodo, vključno s stroški sodnih ali drugih postopkov, ki bi jo ta utrpel zaradi zahtevkov drugih uporabnikov ali tretjih oseb in za katere bi se izkazalo, da temeljijo na ravnanju (aktivnem, dopustitvi sli opustitvi) uporabnika v nasprotju s predpisi ali temi splošnimi pogoji.

2.    Prav tako je uporabnik odgovoren:

·         za resnost svojega povpraševanja oz. ponudbe ter lastnosti blaga oz. vsebino storitev, ki jih ponuja.

·         za vse posledice, ki bi izhajale iz kršitve predpisov ali teh splošnih pogojev.

 

PRITOŽBE, PRIJAVA IN OBRAVNAVA KRŠITEV

1.    Vsak uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da je prišlo do kršitve teh splošnih pogojev, zlasti kadar gre za kršitve pravic intelektualne lastnine (poglavje III), varstva osebnih podatkov (poglavje V), pogojev uporabe spletnega portala (poglavje VI), pravil o izbiri e-maila (poglavje IX), posebnih pogojev oglaševanja (poglavje XII), obveznosti uporabnikov portala (poglavje XIV), kadar gre za zlorabo njegovih osebnih podatkov ali zlorabo njegovih podatkov iz oglasa uporabnika, je dolžan to sporočiti upravljalcu portala na elektronski naslov info@nasmejana.si.

 

2.    Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen. Upravljalec portala se zavezuje varovati podatke o identiteti pritožnika ter podatke, na podlagi katerih je identiteto mogoče razkriti, pred dostopom tretjih oseb, razen, če uporabnik oz. tretja oseba, ki je poslala obvestilo o kršitvi oz. pritožbo, izrecno ne dovoli drugače. Dolžnost varovanja podatkov ne velja v primeru, da dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.

 

3.    V primeru, da ima katerokoli ravnanje uporabnika iz tega člena znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, bo upravljalec portala takšno ravnanje naznanil pristojnim državnim organom.

 

REŠEVANJE SPOROV

1.    Vsak uporabnik se je z vprašanji, pripombami in pritožbami, ki se nanašajo na storitve iz člena 1.1. ali uporabo teh splošnih pogojev, dolžan najprej obrniti na elektronski naslov info@nasmejana.si.

 

2.    V primeru sporov med upravljalcem portala in uporabnikom jih bosta slednja skušala reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Piškotki

Kaj so piškotki

Piškotki so kratke besedilne datoteke, ki jih spletno mesto pošlje brskalniku (če jih spletno mesto le uporablja). Glavni cilj piškotkov je, da spletni strežnik prepozna računalnik. Piškotki niso nujni vendar lahko bistveno izboljšajo uporabniško izkušnjo. Na spletnem mestu uporabljamo piškotke izključno za analizo obiskanosti spletnega mesta. Upoštevajte, da se z uporabo spletnega mesta strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

 

Vrste piškotkov

Piškotki so, recimo jim vrsta datoteke, ki jih med vašim obiskom spletnega mesta le-ta ustvari in vanje shrani podatke. Tako vam je ob naslednjem obisku zagotovljeno mnogo lažje in hitrejše brskanje po spletnem mestu. Ločimo dve vrsti piškotkov, in sicer:

  • Začasni piškotki, ki so ustvarjeni zgolj začasno in beležijo podatke med vašim brskanjem. Ko zaprete okno vašega brskalnika, se piškotki izbrišejo;
  • Trajni piškotki ostanejo na vašem računalniku ali drugi napravi in so aktivirani vsakokrat, ko obiščete spletno mesto.

 

Katere piškotke uporablja naše spletno mesto